+90.232.853 92 00 gurcelik@gurcelik.com.tr

en
Menu
KVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını haiz Gürçelik Day. Tük. Mam. Mutf. İnş. Tur. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz ya da aşağıda belirtildiği şekilde tarafımızca edinilen kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde veri sorumlusu olarak KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Veri İşleme Süreçlerimize ilişkin detaylı bilgiye www.gurcelikas.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gürçelik Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. İşleme Ne Demek?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyor ve İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz iş veya ticari ilişkimiz çerçevesinde bizzat sizin tarafınızca ibraz edilmek, fiziki ve elektronik ortamda iletilmek/paylaşılmak suretiyle ya da Şirket tarafından sözleşme, kayıt formu, teklif, sipariş oluşturulması, satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, işe alım, istihdam, ödeme ve faturalama süreçlerinde standart form ve başvuruların doldurulması, Şirketimize ziyaretiniz sırasında, internet sitemize yaptığınız başvuru ve ziyaretler sırasında elden, e posta ile, posta ile elektronik ya da fiziki olarak ilgili departmanlar kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

 1. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Şirketin Türk Ticaret Kanunu da dahil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülükler sebebi ile yetkili kurum ve kuruluş taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri ile birlikte operasyonlarının yürütülmesi,
 • Şirketi içi ve kurumsal iletişim ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirket çalışanları, çalışan adayları, yetkilileri, iş ortakları, iş ortaklarının yetkilileri, pay sahipleri, çalışanları ile hukuki ve ticari ilişkilerinin yürütülmesi, bu çerçevede sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilen sözleşmelerin ifası, bu kişilerle Şirket süreçleri ve Şirket ile bağlantılı konuların değerlendirilmesi ve bilgi akışının sağlanması,
 • Şirket faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alma ve tedarik ilişkilerinin oluşturulması ve takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Veri güvenliğinin sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, işlenme amaçları ile ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşlara, güvenlik de dahil olmak üzere Şirketimizin destek veya hizmet aldığı iş ortakları, avukatlar, danışmanlar, denetim firmalarına olmak üzere üçüncü kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarabiliriz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

 

 1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız?

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru Yolları?

Aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (Başvuru formunu www.gurcelikas.com.tr adresindeki web sitesinden ya şirketimizden temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Bahçelievler Mh. Sakarya Cd. No:11 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR adresine ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ik@gurcelik.com.tr e-posta adresine ile gönderilmesi halinde, şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.